عجب فالی، عجب رازی، عجب آگاهی نابی …

قدردان شهوت و هیجانِ عشق بازی با زندگی هستیم که ما را به این آگاهی هدایت کرد

سریال جذاب فال راز _ آموزش رایگان قانون جذب

فهرست

سرنخ‌ها و کلمات کلیدی هر قسمت

تله درخواست کردن
تجربه کردن در برابر خلق کردن
انتخاب کردن در برابر درخواست کردن
مسیر طبیعی و غیر طبیعی کائنات
همه چیز از پیش هست!
ارتعاش نداشتن و ارتعاش داشتن
اندازه ظرفت چقدره؟
دنبال پول نباش، پول باید تو رو فالو کنه!
باور خطرناک و پنهان چگونگی

تله درخواست کردن
اسباب بازی های قانون جذب
ارتعاش موقتی / ارتعاش غالب
مفهوم مغناطیس
مغناطیس ثروت یعنی چی؟
ارتعاش نداشتن و ارتعاش داشتن
قانون بی تلاش
فرکانس ارتعاش ، دامنه ارتعاش
سرعت دادن به تجلی
ذهن غالب ، ذهن ناخودآگاه
فرمول جادویی تجلی ثروت

تمرکز ؟ توجه فیکس شده
نعمت و ثروت نقد یا نسیه؟
جنس توجه ، جنس ارتعاش
توجه > تمرکز > احساس > بسامد
تمرین عملی در کامنت این قسمت